Fosterhjem

Fosterhjemmene og oppfølgingen de får, utgjør hovedkomponenten i vårt tilbud. Valg av fosterfamilie og matchingen av barn og familie utgjør et kritisk punkt i plasseringen. Fosterfamiliene blir rekruttert ut i fra en vurdering av blant annet omsorgs- og tilknytningskompetanse. I godkjenningsprosessen tilstrebes en bevisstgjøring av egne sårbarheter sett opp mot fosterbarnas problematikk og uttrykk.

Det er kombinasjonen av kvaliteten i fosterfamilien og kvaliteten i oppfølgingen som avgjør om plasseringen blir vellykket over tid. Linnea har også økt fokus på fosterfamiliens egne barn, og gir et gruppetilbud også til disse. Hoveddelen av arbeidet og ansvaret ligger hos det enkelte fosterhjem og hjemmets veiledere.  Det er etablert planmessig veiledning og døgnåpen tilgjengelighet på telefon mellom fosterhjem og veiledere.

Fosterhjemmene og oppfølgingen de får, utgjør hovedkomponenten i vårt tilbud.
 
Skjermbilde 2015-02-23 kl. 18.36.01.png
 

Mor/barn plassering

Linnea har egne fosterhjem som kan ta imot mor og små barn sammen. Dette kan være aktuelt etter utredning i hjemmet eller på institusjon hvor det er vurdert stor tvil omkring mors omsorgskompetane, eller som et alternativ til en omsorgsovertakelse. Plasseringen vil gå over minimum ett år, som regel flere. Hensikten med plasseringen vil være å forebygge uheldig utvikling hos barnet uten å foreta en omsorgsovertakelse.

Mor vil få støtte og omsorg fra fosterhjemmet. Linnea vil veilede mor jevnlig, ved bruk av blant annet Circle of security-foreldreterapi, Marte Meo veiledning og Theraplay. Linnea bistår fosterhjemmet med koordinering og kontakt med instansene rundt barnet og mor, og er ansvarlige for samarbeidet med barnevernstjenesten og fagteam.

Linnea har egne fosterhjem som kan ta imot mor og små barn sammen.
 

Metoder

COS-P

Circle of Security, eller Trygghetssirkelen, som det heter på norsk, er et verktøy for å forstå barnets atferd, behov og følelser i relasjonen til sin(e) omsorgsgiver(e).

Dette er et videobasert verktøy for å forstå barnet, men også seg selv som foreldre/omsorgsperson og sin egen «haimusikk». Kurset går over åtte møter i gruppe.

Passer for

 • Offentlig ansatte innenfor sosialfag
 • Fosterforeldre
 • Adoptivforeldre
 • Utsatte familier
 • Biologiske foreldre som er i kontakt med hjelpeapparatet.

COS-familemodellen

Detaljert videogjennomgang av foreldre og barns samhandling etter å ha gjennomført en fremmedromprosedyre. Hensikten er å hjelpe omsorgspersonene til å bli bedre i stand til å reflektere nyansert rundt barnets og egen atferd og følelser i samspillet.

Målet er å fremme tryggere former for tilknytning mellom foreldre og barn for å øke barnets mulighet for utvikling av kompetanse og selvfølelse.

Passer for

 • Familier med barn som har opplevd traumer eller brudd i relasjonen til sine nære omsorgspersoner 
 • Barn med atferdsmessige og følelsesmessige vansker
 • Foreldre som strever i relasjonen til sine barn.
 
 

Marte Meo

Videobasert samspillsveiledning med fokus på foreldres sensitivitet og refleksivitet overfor barnets behov for utviklingsstøtte. Metoden tar utgangspunkt i foreldrenes kompetanse og bidrar til at barnet kan utvikle tryggere tilknytning.

Passer for

 • Biologiske foreldre
 • Fosterforeldre
 • Adoptivforeldre
 • Skole
 • Barnehage

WMCI

WMCI er et foreldreintervju (Working Model of the Child Interview). Intervjuet gir informasjon om foreldrenes indre arbeidsmodell av barnet; dvs. hvordan foreldre tenker, oppfatter og føler om barnet sitt. Hvilken indre arbeidsmodell foreldre har om sine barn har en sammenheng med hvilken tilknytning barnet utvikler til sine foreldre. Dette kan være et nyttig supplement i undersøkelser i barneverntjenesten.

Passer for

 • Barnevern

Intervensjon basert på Theraplay® prinsipper

Hjelper foreldre og barn å utvikle tryggere relasjoner gjennom tilknytningsbasert lek. Det er en proaktiv, intensiv og relasjonsfokusert foreldre-barn intervensjon. Passer for barn med utrygg tilknytning, ADHD eller PTSD, tilbaketrukne og deprimerte barn, sinte og utagerende barn, barn med diagnoser innenfor autismespekteret, barn med forsinket utvikling og barn som har opplevd komplekse traumer. 

 
 

Rådgivning

Nettverksmøter

Nettverksmøtet har fokus på ressurser, styrker og muligheter i en familie. Er nyttig både i fosterhjemsplasseringer og i barnevernssaker.

Passer for

 • Fosterhjemsplasseringer
 • Barnevernssaker

Ettervern

En tjeneste for ungdom som allerede bor i fosterhjem eller er i kontakt med barneverntjenesten og som trenger hjelp i overgangen til en selvstendig voksentilværelse. Linnea kan være en koordinator for ungdommen, og bistå barneverntjenesten i ettervernarbeidet

Passer for

 • Barnevern

Veiledning

De ansatte i Linnea er alle offentlig godkjente veiledere og har lang erfaring i både individ- og gruppeveiledning. Vi tilbyr veiledning til:

 • Fosterhjem
 • Biologiske foreldre
 • Mor/barn
 • Biologiske barn individuelt eller i gruppe, egne barn i fosterhjem
 • Ansatte i barnevernstjenesten, institusjoner eller annet.
 • Skoler og barnehager med aktuelle utfordringer

Fagseminarer/kurs

Våre ansatte i Linnea innehar mye fagkunnskap, tilleggsutdanninger og praksisteori. Dette har vi lang erfaring i å videreformidle i terapi, seminarer og kurs.

 • Fosterforeldre/par
 • Biologiske foreldre (ved eventuell samværsproblematikk)
 • Fagpersoner/skolepersonell
 • Fostermorseminar
 • Fosterhjemsamling
 • Bufferkurs for par