Tilknytningsteori

Linneas faglige plattform er primært forankret i tilknytningsteori. Fosterbarna har ulike tilknytningsstrategier, og fosterforeldrene utgjør barnas trygge base og trygge havn. Vi vektlegger å bidra til reparasjon av barnas tilknytningsskader gjennom nye relasjonelle erfaringer og endring av tilknytningsmønstre i relasjonen mellom barnet og fosterfamilien.

Vi vektlegger å bidra til reparasjon av barnas tilknytningsskader gjennom nye relasjonelle erfaringer og endring av tilknytningsmønstre i relasjonen mellom barnet og fosterfamilien.
 
 

Modellæring

Vi mener at modellæring er sentral i barnas utvikling mot et voksenliv. Ved plassering i fosterhjem vektlegger vi det sosiale miljøet barna skal vokse opp i, og at barnet får gode rollemodeller og mulighet til å knytte seg til et nettverk som kan fremme barnets utvikling. Vi tenker at barnas utvikling også i stor grad fremmes i samspill med andre barn. Vi erfarer at det i utgangspunktet er en fordel at fosterfamiliene har egne barn, og at dette ofte er utviklingsfremmende for fosterbarna.

Fosterhjemmene er tilleggsfamilier som barnet skal ha en periode av livet sitt, og dette skal prege plasseringen. I dette ligger en aksept av barnets foreldre og øvrige familie. Vi tilstreber å legge til rette for et godt nok samarbeidsklima mellom foreldre og fosterforeldre, slik at barnet kan få tillatelse fra sine foreldre til å knytte seg og slå seg til ro i fosterhjemmet.

Ved plassering i fosterhjem vektlegger vi det sosiale miljøet barna skal vokse opp i, og at barnet får gode rollemodeller og mulighet til å knytte seg til et nettverk som kan fremme barnets utvikling.
 

Integrert fosterhjemsmodell

 Linnea følger opp fosterbarna på alle arenaene som de ferdes i, og grunnstrukturen i arbeidet er som følger:

  • Kontinuerlig oppfølging og veiledning på bakgrunn av handlingsplaner
  • 24- timers bakvaktsordning
  • Planmessige samtaler med fosterbarnet
  • Nært samarbeid med barnets familie og om mulig involvere familien i arbeidet
  • Følge organiserte fritidsaktiviteter 
  • Følge vanlig eller tilrettelagt skoletilbud
  • Utredning
  • Behandling 
 
 

Tilnærming

Hver plassering følges opp av et team, som oftest to faste veiledere, hvor den ene er hovedveileder og koordinerer arbeidet. Teamet har ansvar for oppfølging av fosterbarnet- og hjemmet. Vi jobber også tett med barnets familie, skole og nettverk. Ved behov for eventuelle tilleggstiltak, som besøkshjem, miljøarbeider, leksehjelp, ol. arbeider teamet med koordinering av disse. Veilederteamet avklarer i samarbeid med saksbehandler i barnevernstjenesten barnets behov for utredning og behandling, og koordinerer og følger opp dette.

Teamet består av konsulenter/veiledere med fagbakgrunn fra sosialfag/barnevern og pedagogikk. I tillegg har veilederne utdanning innen familieterapi og/eller tilknytningsteori, samt opplæring i COS-P, COS-I, WMCI og Marte Meo. Veilederne har yrkeserfaring fra blant annet kommunalt barnevern/fosterhjemsarbeid/flyktningarbeid, barne- og ungdomspsykiatri, høyskole, grunnskole og veiledning/coaching.

Hver plassering følges opp av et team, som oftes to faste veiledere, hvor den ene er hovedveileder og koordinerer arbeidet.
 

Organisering

Fosterhjemmene følges opp av et veilederteam som bærende element, kombinert med gruppeveiledninger, COS-P veiledning, WMCI, Marte Meo, fagdager og fosterhjemsamlinger for alle hjemmene. Fosterhjemmene forplikter seg til å delta på dette, blant annet ved å samtykke til å bli filmet.

Veiledertemaet koordinerer virksomheten ved å trekke inn barnets familie, saksbehandler i hjemkommunen, tilleggsressurser, fritidsaktiviteter og nettverk i arbeid med barnet.

Fosterhjemmene følges opp av et veilederteam som bærende element, kombinert med gruppeveiledninger, COS-P veiledning, WMCI, Marte Meo, fagdager og fosterhjemsamlinger for alle hjemmene.